Susisiekite su manimi: arkadijus@vinokuras.lt
Arkadijus Vinokuras
Arkadijus Vinokuras - Užrašas
Blogas » Neapykantos retorika ir teisinių institucijų reakcija

Neapykantos retorika ir teisinių institucijų reakcija

Paskelbta 2012 balandžio mėn. 13 d. | 1 koment.

Žymės:

Įsiaudrinusioje arba sąmoningai įaudrintoje visuomenėje vis dažniau vartojama neapykantos retorika. Kai kurie Seimo nariai nuleido kalbėjimo kartelę iki gatvės lygio. Ir gatvė suprato. Ji sako: „Šiandien gatvė, rytoj – Seimas“.


Publikuoti komentarą

Komentarai

  • nuk e marre vesh pse bini preh e provokimeve te ca njezvree sec thote sheriati per apostazine?! a thua se sheriati merret vetem me kete gje! po edhe nese sheriariti jep denim kapital per kete pas kerkeses per kthim ku eshte problemi?! kisha dikur i digjte sheriati nuk njeh ekzekutime te tilla. Kushdo qeb shpall hyrjen e tij neb Islam, ka shpallur respektimin dhe kryerjen e normave teb tij dhe pas kebsaj ai nuk ka meb liri qeb teb dezertojeb prej tij. Neb teb kundebrt, pasi i kebrkohet teb pendohet dhe pebrgjigjet neb mebnyreb negative do teb ndebshkohet me debnim kapital. Po ashtu, asnjeb musliman nuk ka teb drejteb teb refuzojeb ligjet dhe normat e sheriatit teb ardhura nga Allahu. Pebrgjigjja: Pas asaj qeb kam pebrmendur meb pareb rreth liriseb neb konceptin toneb Islam mund teb shtoj duke thebneb se: Njeb njeri normal qeb ka arritur moshebn e pebrgjegjebsiseb, ebshteb plotebsisht i lireb para Islamit pebr t’u bebreb musliman ose jo. Pavarebsisht nga kjo, ateb e ndjek pebrgjegjebsia e Zotit pebr kebteb zgjedhje qeb ai bebn. Neb rast se ai do teb zgjedheb mohimin e Islamit, besimeve dhe ligjeve teb tij, atebhereb pebrfundimi i tij Ditebn e Gjykimit do teb jeteb zjarri i pebrjetshebm nga i cili nuk ka pebr teb daleb kurreb. Asnjeb njeri nuk detyrohet qeb teb futet neb Islam me dhuneb. Kushdo qeb debshiron teb bebhet pjesebtar i kebsaj feje mund teb informohet qeb pebrpara se ai do teb ngarkohet me disa pebrgjegjebsi, teb cilat neb rast se i thyen, do teb ndebshkohet madje dhe rebndeb deri me debnim kapital.[43] Kjo i ngjan tamam atij qeb kebrkon nebnshtetebsineb e njeb vendi, i cili duhet ta dijeb se ebshteb pebrgjegjebs qeb teb respektojeb kushtetutebn dhe ligjet e kebtij shteti para se ai teb pebrfundojeb marrebveshjen pebr marrjen e nebnshtetebsiseb. Njeb prej kebtyre ligjeve teb tij ebshteb edhe masa ndebshkimore qeb merr ky shtet kundra atyre qeb shkelin ligjet e tij, qofteb ky edhe debnim me vdekje pebr ateb qeb e meriton.Kebrkesa pebr nebnshtetebsi nga njeb individ i caktuar dhe dhebnia e saj nga shteti, ebshteb njeb aktmarrebveshje ndebrmjet dy palebve me interes dhe pebrgjegjebsi reciproke. Njeb nga pebrgjegjebsiteb e marrjes seb nebnshtetebsiseb ebshteb edhe zbatimi i detyrimeve teb shtetit, sie7 ebshteb pagimi i taksave shtetebrore, shebrbimi ushtarak i detyruar nebse gjendet, pranimi i kodit teb tij penal si dhe pranimi i debnimit me vdekje neb rast tradhtie teb larteb ndaj shtetit.Njeb nga e7ebshtjet pebr teb cilat e jep besebn ai qeb debshiron teb hyjeb neb Islam ebshteb edhe fakti se, nebse ai e tradhton Islamin, ebshteb i disponuar teb debnohet me vdekje. Prandaj ai ebshteb i lireb qeb para se teb hyjeb neb Islam teb mendohet, neb rast se do qeb teb bebhet pjesebtar i bashkebsiseb muslimane dhe i shtetit Islam apo jo. Kushdo qeb me lirineb e ploteb teb mendjes dhe perceptimit teb tij pranon teb futet neb Islam, ka pranuar me lirineb e tij teb ploteb qeb neb rast se tradhton kebteb fe, teb debnohet me vdekje. Kebshtu qeb kebtu nuk ekziston aspak kontradikta ndebrmjet liriseb seb besimit dhe kebsaj qeb pebrmendebm. Pyetja neb fakt ebshteb paraqitur me njeb fareb injorance apo me qebllim pebr teb pebrzier neb mes koncepteve teb ndryshme.Debnimi qeb jepet pebr renegatin neb teb vebrteteb nuk ebshteb dhuneb neb fe porse njeb mburojeb pebr kombin islam nga ata qeb duan teb luajneb me lirineb, duke hyreb neb Islam kur teb duan dhe teb dalin prej tij kur t’u teket. Kebshtu u pritet udha teb gjitheb atyre armiqve teb Islamit qeb kebrkojneb teb thurin kurthe dhe intriga neb debm teb Islamit dhe muslimanebve, duke pebrdorur mjete dhe forma nga meb teb ndryshme pebr teb luajtur me kebteb fe, pebr teb pebre7areb radhebt e muslimanebve dhe pebr t’i dobebsuar ata. Pebr teb futur neb doreb e7do gjeb teb mireb qeb ata kaneb dhe pebr t’i luftuar ata nga brenda radhebve teb tyre, duke e justifikuar teb gjitheb kebteb me sloganin ‘Liri’[44].Nebse ndonjeb pretendon se ai kur hyri neb Islam nuk e dinte qeb neb rast se dilte prej tij debnohej me vdekje, ne i pebrgjigjemi atij duke i thebneb: Sie7 dihet dhe pranohet te teb gjitheb ligjvebnebsit qeb mosnjohja e ligjit nuk e shpebton individin nga pebrgjegjebsia nebse ai i shkel rregullat e tij.

    Publikavo San, 2013 lapkričio mėn. 20 d. 11:01 (prieš 7 metus)

 
Archyvas
© Arkadijus Vinokuras, 2011 - 2020 | www.vinokuras.lt | Web Sprendimas: ATO.lt design